Konzultačné služby

Služby súvisiace s procesom vybavovania vysťahovaleckých víz (immigrant visa) alebo pracovného povolenia (work permit)

 • zhodnotenie vhodnosti žiadateľa pre emigráciu do Kanady

 • výber jedného alebo viacerých z cca 60-tich federálnych a provinčných programov na emigráciu

 • oboznámenie klienta s podmienkami a s časovou náročnosťou vybraných programov a porovnanie výhodnosti jednotlivých programov

 • detailné vysvetlenie postupu pri vybranom programe

 • predbežné hodnotenie vhodnosti zdravotného stavu konzultované s autorizovanými lekármi pre vysťahovanie

 • riešenie otázok prípadných záznamov v registri trestov

 • vybavovanie otlačkov prstov na daktyloskopickej karte alebo FBI karte na Daktyloskopickom oddelení kriminálnej polície SR pri pobytoch dlhších ako 6 mesiacov v krajinách USA, Austrália, Nový Zéland a Juhoafrická republika

 • zabezpečenie súdnych prekladov do anglického (francúzskeho) jazyka

 • nostrifikácie vzdelania získaného mimo Kanady v príslušnej kanadskej inštitúcii

 • poskytnutie komplexných formulárov a ich optimálne vyplňovanie v anglickom jazyku

 • individuálna príprava na interview, vrátane zabezpečenia odvozu

 • zabezpečenie kontaktu s príslušnými profesijnými komorami a asociáciami

 • bezplatné vybavenie turistických víz pre rodičov a starých rodičov vysťahovaných osôb